2013 Sirküleri

 

Dosya Tipi Açıklama
4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca uygun bulunan 2013 yılı ”Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” belirlenmiş ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 41 noluGenelgeleri ile ilan edilmiştir.
4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca uygun bulunan 2013 yılı ”Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ve ”Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları” belirlenmiş ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 40noluGenelgeleri ile ilan edilmiştir.
İnsan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolüne tabi Tebliğ eki listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar söz konusu tebliğ ile hüküm altına alınmıştır. Tebliğde öne çıkan hususlar aşağıya maddeler halinde çıkartılmıştır.
Bu sirkümüzde31.12.2012 tarih ve 28514 sayılı resmi gazetede yayımlanan İthalat Rejim Kararıyla değişen Gümrük Vergileriile 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki değişiklikler konu alınmıştır.
Damga vergisine tabi kağıtlar için maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında (%7,80) artırılmıştır.Tebliğde öne çıkan hususlar maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.
2013 Yılı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2012 yılında uygulanan maktu harç tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), %15 oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde hüküm altına alınmıştır. Tebliğ Eki Listelerden öne çıkan harçlar aşağıdadır
Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklik konuları şunlardır.
1- Statü sahibi kişilerce beyannameye eklenmeksizin beyanda bulunabileceği durumlardan orijinal fatura, fatura olarak değiştirilmiştir.
2- Mavi hatta işlem görmeyecek durumlar Gümrük Kanunun 196/1-a (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 27 (27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç), 28, 29 uncu fasılları ve 32.08, 34.03 ve 38.11 tarife pozisyonu ile 39.01 ile başlayarak 39.15 dâhil olmak üzere bu tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın dökme olarak gelmesi) ve ç(İşlenmiş tarım ürünlerinin bileşim tablosundaki yerinin belirlenmesinin gerekmesi,) bendinde belirtilen eşya ile sınırlıyken, bu değişiklikle ihraç edilen eşyaya ilişkin kap, ambalaj, palet ve benzeri eşya haricinde ayniyat tespiti yapılması gereken eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri de mavi hatta işlem görmeyecektir.
3-
Tebliğin değişiklikten önceki/sonraki halini aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.
Gümrük Yönetmeliğinin bazı madde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır.(Eşyanın kayıt yoluyla rejime geçişi, Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası, Basitleştirilmiş usulde beyanda bulunmak için aranan koşullar, Serbest dolaşıma giriş rejimi, Gümrük antrepo rejimi ve İhracat rejimi beyanının kayıt yoluyla yapılması, Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası gibi maddelerinde değişiklik yapılmış ve Eşyanın İlgili Rejime Geçişinin Kayıt Yoluyla Yapılması İzin Başvuru Formu, İzinli Gönderici İzni,İzinli Alıcı İzni ile ilgili madde ve eklerinin yürürlükten kaldırılmıştır)
2009/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında 1512.11.91.00.00 gtipli ayçiçeği tohumu yağı için uygulanan 1350 ABD Doları /ton değerindeki gözetim miktarı 1450 ABD Doları/ton olarak değiştirilmiştir. Bu vesile ile Gözetim Uygulamasıyla ilgili aşağıdaki hususların tekrar hatırlatılmasının faydalı olacağını telakki ediyoruz.
4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca uygun bulunan 2013 yılı ”Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” belirlenmiş ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 3noluGenelgeleri ile ilan edilmiştir. Bununla birlikte 2012/41 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca uygun bulunan 2013 yılı ”Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ve ”Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları” belirlenmiş ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2noluGenelgeleri yayınlanmış olup, 2012/40 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
YAĞ VERGİ ORANLARI (EN SON DURUM)
16.01.2013 tarih ve 28530 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile aynı yönetmeliğin EK-6 Giriş ve Çıkış Kapıları tablosunun A) BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜN GİRİŞ KAPILARI bölümünün değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik Linktedir
Ülkemizin çeşitli ülkeler ile yaptığı anlaşmalara dair kanun bugünkü resmi gazetede yayınlanmış olup, söz konusu kanunlar ve içerikler Linktedir.
Gümrük vergileri tanımı içine giren her türlü alacak ve bunların cezaları ile Gümrük Kanunu hükümlerine tabi diğer
para cezalarına karşı Gümrük Kanununun 242 nci maddesine göre idari itiraz yolunun kullanılması konusunda
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2013/1 nolu genelgesi yayınlanmış olup, genelge metni aşağıdadır. Buna göre,
1- Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ
tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri
bir dilekçe ile itiraz edebilir.
2- Gümrük, İthalat ve ihracat vergilerinin tanımları ve neler olduğu bir kez daha ifade edilmiştir.
3- Gümrük Kanunun 232/1. Maddesinde ifade edilen, Gümrük vergileri ile birlikte alınması
gereken para cezaları bu vergiler ile aynı zamanda karara bağlanarak tebliğ edilir ve aynı
zamanda ödeneceği hükmü bir kez daha hatırlatılmıştır.
4- Gümrük vergiler, tanımı içine giren her türlü alacak ve bunların cezaları ile Gümrük Kanunu
hükümlerine tabi diğer para cezalarına karşı Gümrük Kanunu’nun 242 nci maddesine göre idari
itiraz yolu kullanılacaktır.
5- 2010/52 nolu genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Genelgeye genel hatlarıyla baktığımızda getirdiği yeni bir durum, söz konusu değildir.
Genelgenin münderecatında sayılan hükümler gerek gümrük kanunun 242.maddesinde
gerekse aynı kanunun 232. Maddesinde var olan hükümlerdir.
2917.36.00.00.11 GTİP nunda sınıflandırılan “tereftalik asit” için Korunma Önlemi SORUŞTURMASI açılması hakkında tebliğ metni Link’de Bula Bilirsiniz
Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
10.01.2013TARIHVE28524SAYILIRESMIGAZETEDEYAYIMLANARAKİŞLEMLERININ
KOLAYLAŞTIRILMASIYLAILGILIYÖNETMELIKKAPSAMINDABASITLEŞTIRILMIŞUYGULAMALARDAN
,EMNIYETVEGÜVENLIKKONTROLLERINEILIŞKIN
KOLAYLAŞTIRMALARDANYARARLANMAKÜZEREYETKILENDIRILENKIŞIYIIFADEEDER.
Türkiye Cumhuriyeti’ne Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında yapılacak ticarette tercihli rejimden faydalanacak eşyanın menşeinin tespitine dair usul ve esaslar, 30.12.2001 tarih 24626 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.12.2001 tarih 2001/3485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar” ile düzenlenmiştir.Gümrük İdarelerine bölgesel kümülasyon kapsamında ilgili bölge ülkeleri tarafından düzenlenen Form A belgelerinin ibraz edilerek tercihli rejimden yararlanma için talepte bulunulduğu gözlemlenmektedir. Uygulama henüz başlamamakla beraber düzenlenen Form A belgesinin 4 nolu kutusuna örneğin “Asean Cumulation” ibaresinin ve 12 nolu kutusuna ise “Produced in Indonesia” yazıldığı, ancak menşe ülke olarak Vietnam’ın gösterildiği görülmektedir. Bu uygulama ancak, bölgesel kümülasyonun ülkemiz tarafından başlatıldığının duyurulmasının ardından mümkün olup, bu aşamada bu tür belgelerin kabulü mümkün bulunmayacağı bildirilmişti; ancak aşağıdaki tasarruflu yazının yayınlanmasıyla birlikte şu şartların yerine getirilmesi halinde bölgesel kümülasyona atıf yapan Form A belgelerinin de kabul edileceği hüküm altına alınmıştır:
1- ayrıca “… value of all non-Vietnamese orginating materials used does not exceed … (örneğin 40) % of the ex-work price of the product” şeklinde, Vietnam menşeli olmayan girdilerin kıymetinin ilgili kuralda belirtilen yüzde oranını aşmadığını özellikle vurgulayan ilave bir ibareye yer verilmiş olması2- ithalata konu eşya ve eşlik eden Form A Belgesiyle ilgili başkaca bir şüphe bulunmamasıBilgi alınmasını rica ederiz.
Genelge No: 2013/5 (Antrepoya eşya alınması ve aynı gümrük idaresi denetiminde eşya sevki hk.)
Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/25)

TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER

Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ.docx

Bilgi Notu.docx

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.docx

SİRKÜ NO 2013-30 Entegre Gümrük tarife Sistemi.docx

SİRKÜ NO 2013-36 Hariçte İşlem Rejiminde Ayniyat tespiti.docx

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar.docx

Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.docx

SİRKÜ NO 2013-43 Bazı Kanun ve kararnamelerde Yapılan değişiklikler hk..docx

SİRKÜ NO 2013-18 ihtirazi kıymet beyanı.docx

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.docx

AB ve SDış İlişkiler genel md. tasarruflu yazısı.docx

54284602-305.04.01.02 16396.docx

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar – 2013 4760.docx

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ.docx

sirku.php

54304578-10.07-33700.docx

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ.docx

SİRKÜ NO 2013-38 Uzlaşma Hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğünün Tasarruflu Yazıları.docx

SİRKÜ NO 2013-17 Bedelsiz İhracat ve Damga Vergisi.docx

SİRKÜ NO 2013-37 Güm.Yönetmelik değişikliği.docx

SİRKÜ NO 2013-31 Güney Kore ile yapılan STA.docx

SİRKÜ NO 2013-35 Geri Gelen Eşyada Tarex Muafiyeti.docx

Gümrük Genel Tebliği.docx

SİRKÜ NO 2013-41 Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik.docx

Genelge No 2013-16.docx

SİRKÜ NO 2013-39 Dahilde İşleme Rejimi kapsamında İhraç edilen işleme görmüş ürünün geri getirilmesi hakkında tasarruflu yazı.docx

SİRKÜ NO 2013-42 Gümrük Kontrolü Altında İşleme tebliğinde yapılan değişiklikler.docx

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK.docx

STA Yönetmelik.docx

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar – 2013 4308.docx

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar ile İlgili Tebliğ.docx