2012 Sirküleri

Numara Tarih Sirküler
2012/1 01/06/2012 Gıda Giriş ve Çıkış Gümrük kapılarının tespiti
2012/2 26.05.2012 Ülkemiz ve Avrupa birliğine üye ülkeler tarafından gümrük vergilerinin askıya alınması ve otonom tarife kontenjanı açılması talep edilen ürünlere ilişkin tebliğ
2012/3 24.05.2012 4458 sayılı Gümrük Kanunun 241.maddesi hk.
2012/4 12.06.2012 Gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasın dair yönetmelik
2012/5 25.06.2012 Ortak Transit Yönetmeliği Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı
2012/6 03.07.2012 Gümrük idaresince verilen dahilde işleme izni çerçevesinde geçici ithal edilen eşya için verilen izin süresi aşıldıktan rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin cezaları düzenleyen G.K. 241/3(h) ve 4(h) bendinde yer alan hükümler için uygulayıcı birim ve uygulama esasları hk.
2012/7 03.07.2012 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda bahsi geçen kıymetli maden ve taşların dahilde işleme izni kapsamında İstanbul Altın Borsası üyesi olmayan firmalarca geçici ithalinin mümkün olduğu, bu ithalata ilişkin anılan Borsaya teslimat ve bildirim zorunluluğu bulunmadığı hk.
2012/8 02.07.2012 Gümrük Müşavirlerinin vefatından sonra beyanname tescili ve 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile anonim ve limited şirketlerin tek ortakla kurulabileceği düzenlendiğinden gümrük müşavirliği şirketlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin 2010/58 sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırılması hk.
2012/9 05.07.2012 İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair 135/1 sayılı Şeker Kurulu Kararında değişiklik yapılmıştır.
2012/10 05.07.2012 6809 tarifesinde yer alan Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulanması hk.
2012/11 06.07.2012 70.04 ve 70.05 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan ürünlerin İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin uzatılmamasına karar verilmiştir.
2012/12 06.07.2012 Ek vergi tahakkukları ve cezalar
2012/13 07.07.2012 İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğde değişik yapılmasına dair tebliğ. (07.07.2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır)
2012/14 05.07.2012 Fikri ve sınaî haklar mevzuatına konu eşyanın tasfiyesinin nasıl yapılacağı hk.(2012/5 sayılı Tasiş Genelgesi)
2012/15 08.07.2012 İthalat Rejimi Kararına ekli (I) Sayılı Listede yer alan bazı canlı sığırlarda gümrük vergisi yüzde 15 ten yüzde 30 a, bazı canlı koyunlarda da yüzde 20 den yüzde 30 a yükseltilmiştir.
2012/16 10.07.2012 95/7606 sayılı Karar ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki V sayılı listeye bazı maddeler eklenmiş ve bazı maddelerde listeden çıkartılmıştır.
 2012/17  08.08.2012  A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe belgelerine ilişkin olarak yapılacak işlemleri düzenleyen 07.03.2011 tarih ve 2011/13 sayılı Genelgenin IV. İhracatta Düzenlenmiş Olan Belgelerin Sonradan Kontrolü bölümünde yapılan değişiklik hk.
 2012/17  08.08.2012  A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe belgelerine ilişkin olarak yapılacak işlemleri düzenleyen 07.03.2011 tarih ve 2011/13 sayılı Genelgenin IV. İhracatta Düzenlenmiş Olan Belgelerin Sonradan Kontrolü bölümünde yapılan değişiklik hk.
 2012/18  23.08.2012  Bilindiği Üzere elektrik akümülatörlerinin tümü 8507. GTİP’de Sınıflandırılmaktadır. Söz konusu GTİP’de yer alıp Yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olan akümülatörlerde %3 oranında ÖTV ye tabidir. Bu ayrımı dikkate almayan uygulamacılar 8507 de tarifelendirilen her akümülatör için ÖTV talep etmektedir…
 2012/19  23.08.2012    Bilindiği üzere Gümrük Kanunun 177.maddesinde gümrüğe tabi bir eşyanın hangi durumlarda tasfiyeye kalacağı anlatılmaktadır. Yine aynı kanunun  179. Maddesinde tasfiyeye kalan ancak ihale  ilanının yayımlandığı veya perakende satış kararının alındığı tarihe kadar…
 2012/20  28.08.2012    Ticaret şirketlerinin denetime tabi işlemlerini belirlenmesi ve bu işlemlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca denetlenmesine ilişkin ilkeler ve usuller hk.
 2012/21  01.09.2012    05.05.2011 tarih ve 27925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) nin bazı maddelerinde ve eklerinde 01.09.2012 tarih ve 28398 sayılı resmi gazete ile değişiklik yapılmıştır. Detaylı inceleme ekli olup, yeni yönetmeliğin getirdikleri maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.
 2012/22  08.11.2012    Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Elektronik Ortamda Uygunluk Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara kapsamaktadır. Başvurunun nasıl yapılacağı ve hangi hususlara dikkat edileceği ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Elektronik ortamda başvuru yapılabilmesi için öncelikle e-imza sahibi olmak,  daha sonra Şeker Kurumu Elektronik Veri İşleme Sistemini (EVİS) üzerinden ithalatçının ve ithalatçının veri girişi yapacak olan personelinin sisteme tanıtılması gerekmektedir. Bununla ilgili 5.maddede belirtilen belgelerle Şeker Kurumuna başvurulması gerekmektedir. Tebliğde ayrıca güncellemenin yasıl yapılacağı, yetki değişiklikleri, yetkilinin azledilmesi vs. ayrıntı bir şekilde anlatılmıştır.
 2012/23  20.11.2012    Gümrük Yönetmeliğinin Eşdeğer eşya kullanımı başlıklı 352 nci, Geçici depolama yeri izni ile ilgili 513 üncü, antrepo açam izni ile ilgili 519 uncu, Antrepolarda aranacak şart ve nitelikler başlıklı 534 üncü maddelerinde değişiklik yapılmış; Sahipsiz veya Kayıp Bagaj İçin Gümrük Beyanı başlıklı Ek 22/A eklenmiş ve Ek 33 ünde yer alan Riskli Eşya Listesi değiştirilmiştir.Değişikliğe ilişkin karşılaştırmalı çalışmamız aşağıdadır.
 2012/24  15.11.2012   Türkiye ile AB arasında ihdas edilen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı eki sanayi ürünlerinden, AB Konseyi tarafından Askıya Alma Sistemine dahil edilen ve edilmesi planlanan eşya için Askıya Alma Sistemine dair düzenlemeler
 2012/25  15.11.2012   9403.70.00.00.00 tarifesi altında yer alan plastik bebek yürütücülerinin birim gümrük kıymeti 7 ABD Doları/Kg/Brüt altında olanlarının ithalatında gözetim uygulanacaktır.
 2012/27  15.11.2012   Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1) nin …Varış ve çıkış gümrük idarelerinde işlem gören TIR karnesinin Volet-2 yapraklarına ilişkin yapılacak işlemler… başlıklı 41 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında …on beş gün… olarak bildirilen Volet-2 yapraklarının gönderilme süreleri …otuz gün… olarak değiştirilmiştir.
 2012/28  15.11.2012   Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nin …Sorumluluk… başlıklı 21 inci maddesinin onikinci fıkrasında …yedi gün… olarak bildirlen TIR karnesinin Volet-2 yapraklarının gümrük idaresine gönderilme süresi …on beş gün… olarak değiştirilmiştir.
 2012/29  15.11.2012   2023 İhracat Stratejisi çerçevesinde belirlenen ihracat hedeflerine ulaşılabilmesini teminen, ilgili ülke/ülke gruplarına yönelik dış ticaret ve yatırım olanaklarının takibi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından oluşturulan ve ülke/ülke grupları düzeyinde faaliyet gösteren Ülke Masalarının görevleri ile çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi hk.
 2012/30  15.11.2012   TS EN ISO 9994 Çakmaklar-Emniyet Kuralları standardının bazı maddeleri Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiştir ve tadil edilen standard metni imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.
 2012/31  15.11.2012   TS 2337-5 EN 22339 Pimler-Konik-Sertleştirilmemiş standardının T1 tadilinin; 3 boyutlar maddesi Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiştir ve tadil edilen standard metni imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır
 2012/32  15.11.2012   Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olan anonim şirketlerinin belirlenmesine ve bu şirketlerde izin alınmasına, anonim ve limited şirketlerin sermayelerinin yeni asgari tutarlara yükseltilmesine ilişkin usul ve esaslar anlatılmaktadır.
 2012/33  20.11.2012   Gümrük Yönetmeliğinin Eşdeğer eşya kullanımı başlıklı 352 nci, Geçici depolama yeri izni ile ilgili 513 üncü, antrepo açam izni ile ilgili 519 uncu, Antrepolarda aranacak şart ve nitelikler başlıklı 534 üncü maddelerinde değişiklik yapılmış; Sahipsiz veya Kayıp Bagaj İçin Gümrük Beyanı başlıklı Ek 22/A eklenmiş ve Ek 33 ünde yer alan Riskli Eşya Listesi değiştirilmiştir. Değişikliğe ilişkin karşılaştırmalı çalışmamız aşağıdadır.
 2012/34  21.11.2012    Eski kullanılmış yenileştirilmiş eşya ithalatı ile istisna ve muafiyetler kapsamındaki eşyanın ithalatının ne şekilde yapılacağı maddeler halinde sayılmıştır.
 2012/35  21.11.2012    Karayolu taşımacılığı yapan yabancı uyruklu gerçek kişilerin Ülkemizde acentesinin bulunması durumunda Ortak Transit Programı (NCTS) ve BİLGE sistemine beyanda bulunabilmelerini sağlayan teknik düzenlemeler tamamlanmıştır olup, konuyla ilgili Risk Yönetimi Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2012-11 sayılı genelgeleri yayımlanmıştır.
 2012/36  21.11.2012  (Tebliğ No: 2012/22) =Hindistan ve Çin Tayvanı menşeli poliesterlerden tekstüre ipliklerin ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin Tebliğde bildirildiği şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. (Tebliğ No: 2012/23) =Tayland menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve iplerin (lateks iplik) ithalatında Tebliğde bildirilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. (Tebliğ No: 2012/24) =Romanya menşeli renksiz düzcam (düzcam) için damping soruşturması açılmıştır.
 2012/37  27.11.2012    Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatı Yeni Gümrük Kodları duyurulmuştur. Bazı Gümrük idarelerinin isimleri değişmiştir. Bazı Gümrük İdareleri de yeni açılan bölge müdürlüklerine bağlanmıştır. Aşağıdaki duyuruda söz konusu değişiklikleri bulabilirsiniz.
 2012/40  05.12.2012    Söz konusu tebliğde; Çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et

 2012/41  10.12.2012  Avrupa Birliği’ nde 01.Ocak.2013 dan geçerli olmak üzere gümrük tarife

 2012/42  11.12.2012   Yükümlülerin kendilerine tebliğ edilen ek tahakkuk ve ceza kararlarının

 2012/43  11.12.2012
 2012/44  11.12.2012

Bu sirkümüz, Bitki Karantinası Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-6 Giriş ve Çıkış Kapıları

tablosunun A) Bitki ve Bitkisel Ürün Giriş Kapıları bölümünün değiştirilmesini konu almaktadır.

Söz konusu değişiklikle listeye Denizli eklenmiştir.

 2012/45  14.12.2012

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/25)

Tayvan menşeli/çıkışlı dampinge karşı önleme tabi olan 7307.19 GTP inde Diğerleri altında

sınıflandırılan boru bağlantı parçaları için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma

açılmasına karar verilmiştir.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/26)

Malezya menşeli/çıkışlı dampinge karşı önlem alınan ve 3701.30.00.00.29 GTİP i diğerleri

altında yer alan alüminyumdan mamul hassaslaştırılmış ofset baskı kalıpları için önlemlerin

etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/27)

Dampinge karşı önleme tabi 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11,

7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 GTİP leri altında yer alan Zincirler-Muhtelif Mafsal

Halkalı Zincirler ve Aksamı (transmisyon zincirleri) şeklinde tanımlı eşyanın Malezya, Güney

Kore ve Tayvan menşeli/çıkışlı olanları hakkında önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma

açılmasına karar verilmiştir.

 2012/46  14.12.2012
Elektronik fatura ve defter kullanımına ilişkin usul ve esaslar söz konusu
tebliğ ile hüküm altına alınmıştır. Mükelleflerin vergi kanunlarına
uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla,
elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu
getirilmesi bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir. Elektronik Fatura
Uygulamasından yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce
muhatabın www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan kayıtlı
kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadığını kontrol decekler, kayıtlı
kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kâğıt fatura
düzenleyeceklerdir. Bu Tebliğ kapsamındaki mükelleflerden mal veya
hizmet alan ve belirlenen hadlerin altında kalan mükelleflerin de

istemeleri halinde elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarından
yararlanabilecekleri hüküm altına alınmıştır.
Tebliğ kapsamına giren mükelleflerin;

a) Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi
itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.)

b) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter
yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle

elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları
gerekmektedir.) içerisinde geçmeleri zorunlu olduğu belirtilmektedir.
Ayrıca Bu Tebliğ ile elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen
mükellefler kâğıt ortamında defter tutamayacakları gibi; bu mükellefler

kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılacakları
göz önünde bulundurulması gereken önemli bir unsurdur.

2012/47 14 / 12 / 2012 Şahit numunelerin, analizinin gümrük laboratuvarlarında yapılması durumunda ilgili laboratuvarda, kurum dışı laboratuvarlarda yapılması durumunda ise ilgili gümrük müdürlüğünde saklanacağı ve saklama süreleri hüküm altına alınmıştır buna göre:
1- Saklama süresi, tahlil sonuçlarının ilgilisine bildirilmesinden itibaren kırk beş gün dür.
2- Saklama süresinin bitimini müteakip bir ay içerisinde ilgilisi tarafından alınmayan numuneler, gümrüğe terk edilmiş sayılacak ve tasfiyeye tabi tutulacaktır.
2013/48 14 / 12 / 2012 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 inci maddesine istinaden, bedeli için döviz transferi yapılmadan, yurda getirilmesi zorunlu olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınarak yurda ithal edilmek istenilen eşyanın ve kara taşıtlarının kıymeti nasıl tespit edileceği hüküm altına alınmış; ayrıca aynı konuyla ilgili 2011/29 sayılı Genelge Yürürlükten kaldırılmıştır.
Genelgede Taşıtlar ve taşıt dışında kalan diğer eşyanın gümrük vergilerinin ne şekilde tespit edileceği ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Taşıtların kıymetinin belirlenmesinde öncelikli olarak satış faturasının dikkate alınacağı; beyan edilen fatura kıymetinden şüphe edilmesi halinde 2012/29 sayılı Genelge muvacehesince kıymet araştırmasına gidilmesi talimatlandırılmıştır. Ayrıca araçların standart aksesuarlarının beyanı ve amortisman hesaplaması üzerinde durulmuştur. Bedelsiz Olarak beyan edilen ve taşıt dışında kalan diğer eşyanın kıymetinin nasıl belirleneceğine ilişkin aşağıdaki maddeler söz konusu genelgede öne çıkmaktadır:
1- Faturada bulunması gereken asgari bilgiler: düzenleme yerinin, fatura tarih ve sayısının, satıcının ad ve adresinin, alıcının ad ve adresinin, satış bedelinin, eşyanın cins ve nev’i ile satış birimine göre miktarının, eşyanın birim fiyatının yer alması gerekir.
2- Faturanın tarihi:Gümrük Beyannamesinin tescil tarihinden başlamak üzere geriye doğru 6-ay içerisinde düzenlenmiş olmalıdır.
3- Fatura Kıymeti: Öncelikle Fatura kıymeti esas alınacak olup, bu kıymetten şüphe duyulması halinde 2012/29 sayılı Genelge doğrultusunda kıymet araştırması yapılacaktır.
4- Fatura İbraz edilememesi halinde: İlgili Gümrük İdaresince heyet oluşturulacak; bu heyetin belirleyeceği kıymet üzerinden işlem tesis edilecektir.
5-